• Mladost
  • Zlatiborski krug
  • Zlatiborski krug
  • Volonterizam
  • Mladi za stare
  • radionica cmok

Lokalni međusektorski protokol o prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na teritoriji opštine Čajetina

  • Zlatiborski krug

Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja donet je 2005. godine. Predstavlja značajan dokument koji pruža smernice svim relevantnim institucijama i organizacijama koje se bave decom i porodicom. Odnosi se i na javni i na privatni sektor, ali i na organizacije civilnog društva. Cilj mu je preduzimanje kvalitetnih i svrsishodnih preventivnih i interventnih mera i instrumenata u zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Ističe sprečavanje povrede jednog od osnovnih prava deteta prema Konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija, a to je pravo na život, opstanak i razvoj. Povrede mogu biti učinjene kroz sve oblike nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe deteta. Detetu treba biti obezbeđena zaštita od fizičkog i mentalnog zlostavljanja i zanemarivanja, seksualnog iskorišćavanja, trgovine decom, iskorišćavanja i eksploatacije, vređanja ličnosti.

Pored Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, u periodu od 2006. do 2009. godine usvojeni su i posebni protokoli kojima su definisane specifične uloge i postupci u procesu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja u okviru svakog relevantnog sektora u sistemu zaštite – u okviru sistema socijalne zaštite, obrazovno-vaspitnih ustanova, policije, ustanova zdravstvene zaštite, kao i u okviru sistema pravosuđa.

Jedna od osnovnih smernica Opšteg protokola jeste i podsticanje sklapanja sporazuma na lokalnom nivou između ustanova i organizacija čija je saradnja neophodna za blagovremeno i delotvorno ostvarivanje i sprovođenje zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja.
 
Opšti protokol poštuje sledeće osnovne principe: pravo deteta na život i opstanak i razvoj, nedskriminaciju, najbolji interes deteta, participaciju deteta.

Lokalni međusektorski protokol o prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na teritoriji opštine Čajetina

Kategorija vesti: